GDPR – Ochrana osobných údajov

Práva dotknutej osoby

Právny rámec úpravy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“)
Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)
Účinnosť zákonnej úpravy dňom 25.05.2018

Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:             goodtv, s.r.o.
Sídlo:                            Sliezska 9, 831 03, Slovenská republika
IČO:                             36 287 890
Zapísaná v:                     Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd: Sro, vl.č. 39932/B
Zastúpená:                      Radoslav Štefanov, konateľ
Kontaktná osoba:            Radoslav Štefanov
(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je poskytnutie služby pre vykonávanie diela podľa predmetu činnosti Prevádzkovateľa ako produkčnej spoločnosti, a to najmä no nie výlučne audiovizuálnych diel (filmov, záznamov, fotoreportáži, a iných s tým súvisiacich činností). Najčastejším účelom je účinkovanie v audiovizuálnom programe, komparz a casting.

Doba spracúvania:

V prípade zmluvy o účinkovaní v audiovizuálnom programe a zmluvy o účinkovaní komparzistu je dĺžka doby spracúvania osobných údajov podmienená časom (dobou) trvania zmluvy s účinkujúcou dotknutou osobou a po skončení zmluvy na čas potrebný pre Prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy, najmä podľa zákona o účtovníctve a archivácií.

V prípade castingu je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na čas, po ktorý trvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, pre účel posúdenia vhodnosti dotknutej osoby účinkovať v audiovizuálnych dielach aktuálne a/alebo v budúcnosti pripravovaných Prevádzkovateľom.

Prenos do tretích krajín mimo krajiny EÚ:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezabezpečujú ochranu osobných údajov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov (všeobecná kategória osobných údajov):

Pre účely zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v rámci činnosti ako účinkovanie v audiovizuálnom programe, komparz a casting sú poskytované osobné údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko,

 • dátum narodenia,

 • adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa,

 • telefónny kontakt, emailová adresa,

 • číslo účtu,

 • v prípade prihlasovacieho formuláru na účinkovanie (tzv. casting) aj iné Prevádzkovateľom požadované osobné údaje

Právnym základov spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je plnenie práv a povinnosti zo zmluvy a/alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

V prípade spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ktorý ich poskytli za účelom možnosti účinkovania v budúcich programoch v prihlasovacích formulároch, tzv. casting je právnym základom predzmluvného vzťahu oprávnený záujem Prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby.

Kategórie spracúvaných osobných údajov (osobitná kategória osobných údajov):

 • Anamnéza zdravotného stavu dotknutej osoby podľa požiadavky Prevádzkovateľa, najmä

 • Prekonané ochorenia dotknutej osoby

 • Závažné a menej závažné ochorenia (diagnózy), chronické či akútne ochorenia

 • Informácia o tehotenstve

 • Informácia o liečivách a medikamentóznej liečbe

 • Výsledky z biochémie krvi

 • Rodné číslo

Právnym základov spracúvania plnenie práv a povinnosti zo zmluvy o účinkovaní pri výrobe audiovizuálneho diela a súhlas dotknutej osoba so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov.

Prevádzkovateľ informuje, že napriek ochrane osobitnej kategórie osobných údajov, ktorá podlieha poskytnutiu výslovného súhlasu, zabezpečuje vyšetrenia cestou tretích kompetentných osôb, ktoré sú oprávnené na výkon zdravotnej činnosti podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení a sú sprostredkovateľmi pri ochrane osobných údajov.

Sprostredkovatelia, ktorým Prevádzkovateľ na základe zmluvnej spolupráce poskytuje osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v prípade, ak účinkujúci má uzatvorenú zmluvu o účinkovaní pri výrobe audiovizuálneho programu:
Svet zdravia, so sídlom Digital park II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 960 884

Sprostredkovatelia, ktorým Prevádzkovateľ na základe zmluvnej spolupráce poskytuje osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu mena a priezviska, bydliska, minimálneho backround a dátumu narodenia:
RTVS, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
MARKÍZA–SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Záhorská Bystrica, IČO: 31 444 876
Pre televíziu JOJ - Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624
MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 618 322
Prevádzkovateľ je oprávnený kontaktovať dotknutú osobu poštou, telefonicky, emailom, faxom, SMS alebo inou elektronickou formou.

Základné práva Dotknutých osôb:

 • Právo prístupu k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

 • Právo na informácie Dotknutej osoby, ak tieto neboli získané od dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou.

V prípade, ak má Prevádzkovateľ úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.

 • Právo na opravu a úpravu:

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví a/alebo upraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu. Prevádzkovateľ zabezpečí opravu v lehote do 1 mesiaca od okamihu, ako si dotknutá osoba uplatnila právo na opravu alebo úpravu.

 • Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané

 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi

 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov

 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

 • Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu.

 • Právo namietať spracúvanie:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 • Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, ak Dotknutá osoba požiada, aby jej osobné údaje boli poskytnuté inej spoločnosti, bude bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľ riešiť danú požiadavku a odovzdá osobné údaje Dotknutej osoby v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak uvedenej povinnosti nebude brániť žiadna zákonná alebo inak významná prekážka.

Akékoľvek informácie alebo žiadosti smeruje dotknutá osoba Prevádzkovateľovi na jeho kontaktné údaje uvedené v záhlaví dokumentu.